Одобрен е законопроект за промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Целта е подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите.

С проекта се предлага промяна в състава на Националния съвет по наркотичните вещества чрез включване на лица, на които контролът върху наркотичните вещества е в тясната отраслова компетентност.

С промените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите се предлага общинските съвети по наркотични вещества и превантивните информационни центрове към тях да се заменят с областни съвети по наркотични вещества и центрове по превенция на зависимости от наркотични вещества.

Pin It on Pinterest