Одобрен е законопроект за покритите облигации

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за покритите облигации. Със законопроекта се цели създаването на национална правна рамка за покритите облигации, която е адекватна на развитието на съвременните пазари, както и въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменението на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС.

Предвижда се отмяна на Закона за ипотечните облигации, като се запазват някои от основните положения в него и се въвеждат редица нови норми и положения – разширява се кръгът на категориите активи, които могат да служат като обезпечение и се въвеждат подробни изисквания относно пула от обезпечения и включените в него активи. Запазва се и се доразвива изискването за отделяне на активите от покритието от останалото имущество на банката-емитент. Предвижда се възможност за участие на българските банки във вътрешногрупови структури за издаване на покрити облигации, както и възможност за включване в пула на покритието на договори за деривати единствено с цел хеджиране на валутния и лихвен риск. Въвеждат се правила за осъществяване на специализиран публичен надзор на покритите облигации и се урежда възможността за назначаване на наблюдател на покритието и изискване назначаване на извънреден управител при несъстоятелност на банката-емитент и др. За компетентен орган за надзор на покритите облигации се определя Българската народна банка.

Pin It on Pinterest