Одобрен е законопроект за изменение и допълнение на закона за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и Допълнителния протокол към нея

Министерският съвет прие решение, с което одобрява проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси и Допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея.

Със законопроекта се допълва уредбата за взаимопомощ по наказателно- правни въпроси и се изпълнява поетия ангажимент от Република България като държава членка на Европейския съюз, участваща в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, да се даде възможност Европейската прокуратура, при упражняването на своите правомощия съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета, да се счита за съдебен орган за целите на отправянето на искания за взаимопомощ съгласно Конвенцията и протоколите към нея, както и за целите на предоставяне, по искане на друга договаряща страна в съответствие с Конвенцията и протоколите към нея, на информация или доказателства, които Европейската прокуратура вече е придобила или може да придобие след започването на разследване в област от нейната компетентност.

Pin It on Pinterest