България

Одобрен е проектът на Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити

Одобрен е проектът на Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити. С него се въвеждат в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2021/2167 относно лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС, която определя общата рамка и изискванията към лицата, обслужващи необслужвани договори за кредит, издадени от кредитна институция, и към купувачите на кредити.

Предложените в законопроекта мерки са насочени към преодоляване на проблемите с високите равнища на необслужвани кредити, чрез развитие на стабилен вторичен пазар, който позволява усвояване на излишъка от необслужвани кредити от кредитните институции, създаване на по-добри условия за трансграничното прехвърляне на необслужвани вземания по кредити, както и осигуряване на високи нива на защита на интересите на кредитополучателите.

Предвидени са достатъчни преходни периоди, в които лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания.

Въвеждат се изисквания към дейността на купувачите на кредити, както и лицензионен режим за извършването на дейността по обслужване на вземания по необслужвани банкови кредити, какъвто не съществува към настоящия момент в страната ни. По-конкретно, след придобиване на необслужваните вземания по банкови кредити, купувачите ще бъдат задължени да възложат тяхното обслужване на специализирани лица, обслужващи кредити, които разполагат с необходимите знания и умения за качественото, ефективно и добросъвестно изпълнение на дейността, с цел осигуряване на прозрачност и защита правата на кредитополучателите. Предвиждането на ясни правила и изисквания към обслужването на необслужвани кредити ще осигури прозрачност, предвидимост и ще способства за повишаване на общественото доверие в дейността по придобиване и обслужване на вземания по необслужвани кредити.

В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Закона за Българската народна банка, Закона за кредитните институции, Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, свързани с предоставянето на правомощия по регулирането и надзора върху посочените дейности и лица на Българската народна банка и Комисията за защита на потребителите.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest