Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Министерският съвет прие Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Предлагат се следните изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България / ЗОВСРБ /:

1. Предвидено е създаването на две нови структури в състава на Българската армия – Командване за логистична поддръжка и военни формирования на пряко подчинение на командира на Командването и Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и военни формирования на пряко подчинение на командира на Командването. В тази връзка се правят промени в чл. 78 от ЗОВСРБ и отмяна на чл. 105б от ЗОВСРБ.

2. Предлага се изменение и допълнение в чл. 26 от ЗОВСРБ като се предвижда възможност министърът на отбраната да извършва изменение в числеността на военните формирования в рамките на определената в плана за развитие на въоръжените сили по чл. 60е от ЗОВСРБ численост на структурите от Българската армия и на другите структури от въоръжените сили по чл. 50, ал.1 от закона в съответствие с определената от Народното събрание обща численост на въоръжените сили.

3. Предлага се създаването на нова ал. 2 в чл. 54, в която се регламентира процедурата и редът за разработването на планове за действие на въоръжените сили, активиране на силите и изпълнение на конкретен план, а именно – възлага се на началника на отбраната със заповед на министъра на отбраната.

4. Прецизира се чл.77, ал. 3 от ЗОВСРБ, като се определят основните функции на Щаба на отбраната като стратегически военен щаб.

5. Прецизира се и разпоредбата на чл. 122, ал. 4 от ЗОВСРБ, като изрично се посочва, че с решението на Народното събрание, с което се обявява извънредното положение или с указа на президента ще се определят условията и реда за преминаването през и пребиваването на съюзнически въоръжени сили на територията на страната.

6. С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлага изменение и допълнение в чл. 23 и в чл. 24 от Закона за военната полиция.

Pin It on Pinterest