Одобрен е проект на Протокол между правителствата на България и на Беларус за прилагане на Споразумението между ЕС и Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, като основа за водене на преговори.

Със същото Решение, Министерският съвет упълномощава министъра на вътрешните работи да проведе преговорите и да подпише Протокола от името на правителството на Република България.

Проектът на Протокол разписва основните правила за обратно приемане на граждани на договарящите страни и на граждани на трети страни или лица без гражданство.

В проекта на Протокол са определени компетентните органи за прилагане на Споразумението и на Протокола, както и граничните контролно-пропускателни пунктове за изпълнение на обратното приемане и транзитното преминаване.

От българска страна компетентен орган по приемане, подаване и обработка на молбите за обратно приемане и транзитно преминаване е Главна дирекция „Гранична полиция” на Министерството на вътрешните работи.

Регламентирани са начините и средствата за подаване на молбите и отговорите за обратно приемане, начинът за предаване на лицето, подлежащо на обратно приемане, както и как се процедира в случай на обратно приемане при грешка. Разписани са условията за ескортиране на лицето, подлежащо на обратно приемане или предаване, както и езика за комуникация между Договарящите страни.

Pin It on Pinterest