Одобрен е проект на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на разходи, направени от инвеститора „Скейл Фокус” АД

Правителството одобри проект на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора „Скейл Фскус“ АД задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на сертифициран инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

С приемането на решението се осигурява прилагането на мярката по чл. 22д от ЗНИ в периода 2021 – 2023 г., която мярка е заявена при сертифицирането и е за насърчаване на инвестиционния проект „Растеж на ФОКУС“, гр. София, с издаден сертификат за инвестиция клас „А“, № А-176 от 22.01.2020 г.

Компанията предоставя високотехнологични услуги и решения в сферата на електронната търговия, електронното здравеопазване, застраховане, енергетика, телекомуникации, логистика и др. на клиенти в Европа, Северна Америка и Близкия Изток, като има офиси и представителства в София, Пловдив, Бургас и Варна, както и в Лондон, Мюнхен, Цюрих, Вашингтон и Скопие.

Предвижда се в тригодишния период на изпълнение на проекта придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в размер на 2,77 млн. лв. и разкриване на 300 нови работни места. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер до 1,77 млн. лв. за частично възстановяване, за период до 12 месеца от разкриването на съответното работно място, на направените от инвеститора задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на проекта. С договора инвеститорът поема ангажимент да поддържа инвестицията и заетостта за срок от най-малко пет години от изпълнението на проекта.

Pin It on Pinterest