Одобрен е отчетът за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 година

Със свое решение правителството одобри годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и доклада към него, също така предложи на Народното събрание да го разгледа и приеме.

В него е отбелязано, че 2020 г. приключи с дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа в размер на 3 532,7 млн. лева. Отнесено към БВП това представлява 3,0 % от БВП. За сравнение в актуализираните разчети към ЗДБРБ за 2020 г. е заложен дефицит за годината в размер на 5 249,5 млн. лв., което означава, че спрямо заложеното в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с около 1,7 млрд. лева. Бюджетното салдо на сектор „Държавно управление” за 2020 г. по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010), съгласно априлските Нотификационни таблици за дефицита и дълга, е отрицателно в размер на 3,4 % от БВП. Осигуреното фискално пространство през последните няколко години позволи България да преодолее фискалния шок от негативните ефекти от пандемията от COVID-19, без това да се отрази във влошаване на дългосрочната устойчивост на публичните финанси, като формираният дефицит за годината надвишава несъществено референтната стойност на Пакта за стабилност и растеж (ПСР). Важно е да се отбележи, че през 2020 г. Европейската комисия (ЕК) активира Обща предпазна клауза, която позволява временно отклонение в условията на извънредна ситуация от правилата в ПСР, като тя остава в сила и през 2021 година.

Фискалният резерв към 31.12.2020 г. е 8,6 млрд. лв., в т.ч. 8,5 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по консолидираната фискална програма за 2020 г. са в размер на 44 317,7 млн. лв., което представлява 101,9 % спрямо годишните разчети. Представени като относителен дял в БВП, приходите представляват 37,4 % от БВП, при 36,8 % от БВП за 2019 г. Съпоставени с 2019 г. постъпленията по консолидираната фискална програма бележат номинален ръст от 0,6 % (269,1 млн. лева).

Разходите, включително вноската в бюджета на ЕС, по КФП за 2020 г., възлизат на 47 850,4 млн. лв., което представлява 98,2 % спрямо разчета за 2020 г. Разходите по КФП, представени като процент от БВП, представляват 40,3 % от БВП за 2020 г. при 37,7 % от БВП за 2019 г. Извършените по-високи разходи са свързани основно с предприетите социално-икономически мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярка 60/40, плащания към заетите на първа линия в борбата с пандемията, вкл. разходите за закупуване на медикаменти и ваксини, изплащане на месечни добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от август до декември, плащания към бизнеса и земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки. Номинално нарастване, съпоставено с предходната година, има при социалните плащания, разходите за персонал, разходите за субсидии и други, където са отчетени основната част от разходите, свързани със социално-икономическите мерки за борба с пандемията. При съпоставката на капиталовите разходи с предходната година следва да се има предвид ефекта в 2019 г. от извършените разходи по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер.

Лихвените плащания възлизат на 623,9 млн. лв. (86,1 % от планираните за 2020 г.), текущите нелихвени разходи – на 40 781,6 млн. лв. (102,9 % спрямо разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) – 5 089,4 млн. лв. (72,9 % от разчетите към ЗДБРБ за 2020 г.) и предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина – 60,1 млн. лв., при планирани с разчетите към ЗДБРБ за 2020 г. 29,5 млн. лева.

Вноската на България в общия бюджет на ЕС възлиза на 1 295,5 млн. лв. (1,1 % от БВП), което е в съответствие с действащото през годината законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Със същото решение правителството одобри Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2020 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2020 г., които предстои да бъдат внесени в Народното събрание. Общият паричен ресурс към 31.12.2020 г. по сметка на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в Българска народна банка е в размер на 3 292,8 млн. лв., от който 3 283,0 млн. лв. са депозирани в отделна сметка. Размерът на държавния дълг към 31.12.2020 г. е 27 504,8 млн. лева.

Pin It on Pinterest