България

Одобрен е отчетът за дейността на Съвета за координация при управление при управление на средствата от ЕС през 2023 г.

Правителството одобри Годишен отчет за дейността на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) през 2023 г.

През изминалата година в рамките на Съвета са съгласувани проекти на документи, касаещи ефективното управление, контрола и координацията на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейските фондове при споделено управление. Сред проведените процедури на неприсъствено вземане на решения през 2023 г. следва да бъдат отбелязани съгласуваните проекти на изменения на оперативните програми във връзка с предоставената възможност на страните-членки да предприемат целенасочени, извънредни мерки за използване на фондовете на Кохезионната политика в подкрепа на малките и средни предприятия за осигуряване на оперативен капитал за смекчаване на последиците върху тях, особено засегнати от увеличените цени на енергията, чрез прилагане на Инструмента SAFE.

Съгласувани са и индикативните годишни работни програми на програмите за 2024 година.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest