България

Одобрен е отчет за изпълнението на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018 – 2022 г.

С Решение на Министерския съвет на Република България бе одобрен отчет за изпълнението на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018 – 2022 г.

Съгласно данните в отчета през периода 2018 – 2022 г. са проведени национални проучвания на нивата на радон в сгради, като са проучени напълно 4 области в България. Напълно е проучена, анализирана и систематизирана информацията от проведени измервания за радон на всички училища и детски градини в 9 области. Стартирани са проучвания на работни места, като е разработена и приета Процедура за извършването им, анализирани са стопанските дейности, където е вероятно да възникне риск от облъчване с радон за работещите. На база проведените проучвания за облъчване от радон в жилищни сгради по общини, са идентифицирани райони с вероятност за наличие на повече сгради с по-високи стойности на Обменна активност на радона (ОАР).

Ключов момент в изпълнение на целите на Стратегията и Националния план е участието на държавни, общински, неправителствени и стопански институции, както и на обществото като цяло. Трябва да се отбележи, че е постигнат консенсус между институциите за необходимостта от провеждане на активна политика за намаляване нивата на радон в жилищни и обществени сгради и ползотворна комуникация със строителните експерти, за разработване на програми, свързани с обучение по прилагане на технически изисквания за защита от радон при строителство на нови сгради и реконструкция на стари. За постигане на качествено и ефективно внедряване на описаните в Стратегията цели и приоритети и на основа изводите, които произтичат от представения отчет по изпълнението, Националният план за действие се актуализира на всеки 5 години.

С одобряването на отчета за изпълнение на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022 г. се изпълняват изискванията, регламентиращи включването на облъчването от радон в жилища в общата система за радиационна защита на населението.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest