Одобрен е Осмият национален доклад за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност

Правителството одобри Осмия национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност.

Одобрен е и съставът на българската делегация за участие в съвещанието за преглед на националните доклади. Прегледът на Националния доклад ще се проведе от 23 март до 3 април 2020 г. във Виена.

Осмият национален доклад отразява развитието на страната след седмото съвещание и предоставя информация за напредъка на основните дейности и изпълнението на планираните мерки за повишаване безопасността на ядрените съоръжения. В доклада са отразени подробно извършените през отчетния период оценки и анализи на безопасността, използваните методи, получените резултати и главните заключения. По всеки член от Конвенцията е докладвано изпълнението на произтичащите от него задължения.

Особено внимание е отделено на изпълнените мерки за повишаване безопасността на намиращите се в експлоатация ядрени енергийни блокове и решаването на важните за безопасността въпроси, представени на предишния преглед. Разгледана е и безопасността при експлоатацията на ядрените съоръжения, регулаторните практики в областта на актуализирането на законодателната рамка, лицензирането, контролната и инспекционната дейност.

Pin It on Pinterest