Одобрен е механизъм за координация и наблюдение на структурните реформи в рамките на Европейския семестър

Със свое решение правителството одобри механизъм за координация и наблюдение на структурните реформи в рамките на Европейския семестър.

Целта е да се актуализира националният механизъм за изпълнение на ангажиментите по Европейския семестър, като се запази следваната от 2014 г. насам процедура по ежегодно актуализиране и отчитане на Националната програма за реформи на Република България и на специфичните препоръки на Съвета на Европейския съюз в рамките на Европейския семестър. Промените са свързани с временното адаптиране на Европейския семестър през 2021 г. към Механизма за възстановяване и устойчивост поради епидемията от COVID-19.

По изключение, през настоящата година Националната програма за реформи не бе актуализирана и няма да се изготвя отчет на изпълнението на документа до завръщане към обичайното докладване в рамките на семестъра. Планът за възстановяване и устойчивост, който предстои да бъде окончателно изготвен в рамките на 2021 г., ще изпълнява ролята на Национална програма за реформи до връщането към обичайното докладване през 2022 г., в случай че пандемията не окаже ново негативно въздействие върху тези процеси. Оценката на Европейската комисия на националния План за възстановяване и устойчивост ще изпълнява ролята на Национален доклад за страната за 2021 г.

Актуализиран е и механизмът за изпълнение на Инструмента за техническа подкрепа, който наследи Програмата за подкрепа на структурните реформи, като е описана процедурата на национално ниво за техническа подкрепа, която ще се финансира с финансов ресурс за периода 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. в размер на 864 млн. евро. Дирекция „Икономическа и финансова политика“ в Министерството на финансите ще изпълнява функциите на Координационно звено по прилагането на Инструмента, като следи и докладва за напредъка в изпълнението, както и за избягване наличието на двойно финансиране.

Pin It on Pinterest