Одобрен е Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2020 г.

Със свое решение правителството прие Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2020 г.

Той съдържа анализ на данните за състоянието на финансовото управление и контрол и на вътрешния одит в публичния сектор, предоставена е и информация за дейността по координацията и хармонизацията на вътрешния контрол в публичния сектор от специализираното звено в Министерството на финансите през миналата година.

Задължение да изготвят и представят на министъра на финансите информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2020 г. имат 315 организации от публичния сектор, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата. В нормативно установения срок е получена информация от ръководителите на всичките 315 организации от публичния сектор. Фактът, че за поредна година няма организация, която да не е изпратила годишния си доклад, говори за ефективността на въведената система за самооценка, която е съобразена с потребностите на средата и предлага ясен и добре структуриран подход за оценка на системата за вътрешен контрол.

През отчетната 2020 г. нараства броят на организациите, оценили системите си за вътрешен контрол с оценка „много добра“ – 58 %, а оценка „добра“ е определена от 39 % от докладвалите организации.

В доклада е отчетен напредъкът и основните проблеми пред организациите от публичния сектор през 2020 година и са изведени насоките и тенденциите за развитие в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит през настоящата 2021 г.

Pin It on Pinterest