Одобрен е докладът за касовото изпълнение на държавния бюджет за първите три месеца на годината

Със свое решение правителството одобри Доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет, включително на централния бюджет, и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото тримесечие на 2022 г., в т. ч. и за разходите по чл. 110 от ЗДБРБ за 2022 г., и Информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели по КФП за първото тримесечие на 2022 г. Документите са изготвени в изпълнение на чл. 109 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и чл. 135 от Закона за публичните финанси.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа за първото тримесечие на 2022 г. е положително в размер на 298,0 млн. лв. (0,2 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 344,7 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 46,7 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП за първото тримесечие на 2022 г. са в размер на 12 382,7 млн. лв. или 21,6 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 1 032,3 млн. лв. (9,1 %) спрямо отчетените към март 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 1 255,2 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията ( основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват с 222,9 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 9 875,0 млн. лв., което представлява 21,9 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 1 044,1 млн. лв. (11,8 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 79,7 % от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 1 24 7,4 млн. лв. или 13 ,6 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 5 188,3 млн. лв. (24,6 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 3 812,3 млн. лв. (25,8 % от планираните), от акцизи възлизат на 1 263,5 млн. лв. (21,4 % от разчета), а тези от мита са в размер на 100,2 млн. лв. (33,1 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 388,8 млн. лв. или 28,2 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 3 050,5 млн. лв., което представлява 22,8 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 2 026,8 млн. лв., което представлява 28,5 % от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 480,9 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за първото тримесечие на 2022 г. възлизат на 12 084,7 млн. лв., което е 19,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към март 2021 г. бяха в размер на 11 976,3 млн. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 11 347,3 млн. лв., което представлява 18,7 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 10 603,9 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 736,8 млн. лева.

Неданъчните приходи са в размер на 2 026,8 млн. лв., което представлява 28,5 % от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 480,9 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за първото тримесечие на 2022 г. възлизат на 12 084,7 млн. лв., което е 19,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към март 2021 г. бяха в размер на 11 976,3 млн. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 11 347,3 млн. лв., което представлява 18,7 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 10 603,9 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 736,8 млн. лева.

Pin It on Pinterest