Одобрен е докладът за изпълнението към края на 2020 година на Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2020 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 декември 2020 година.

От общо 186 мерки в Плана за 2020 година са изпълнени 129 мерки. Неизпълнените мерки са 57. От неизпълнените мерки 7 са заложени в Плана за 2020 г. със срокове за изпълнение през 2021 г. Те се прехвърлят в Плана за 2021 г. със сроковете, заложени в Плана за 2020 г. Процентът неизпълнени в срок мерки е 26,9 %. Високият процент неизпълнени в срок мерки се дължи на извънредната ситуация в условията на COVID-19, но ведомствата трябва да положат усилия за преодоляването на закъсненията, поради опасността от стартиране на нови процедури за нарушение.

49 от неизпълнените в срок мерки се прехвърлят в Плана за действие за 2021 г. със срок за изпълнение до края на месец януари. За една мярка е отпаднала необходимостта от изпълнение.

От неизпълнените мерки 21 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В Приложение № 2 към доклада са посочени директивите на Европейския съюз в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard), със срок за въвеждане до края на месец ноември 2020 г. В приложението фигурират 15 директиви, като на 7 от тях срокът за въвеждане е бил 31 май 2020 г. В рамките на последните три месеца е въведена само 1 директива, чийто срок бе до 30 ноември 2020 г., но приетата национална мярка беше след крайната дата, на която службите на Европейската комисия взимаха предвид направени нотификации чрез системата за Национални изпълнителни мерки (10 декември 2020 г.). Съответно националният дефицит на въвеждане на директивите в областта на Вътрешния пазар в последното издание на т.нар. Табло на Вътрешния пазар е 16 невъведени директиви от общо 1027 или 1.6 %.

Министерският съвет одобри също така на План за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Проектът на План за действие за 2021 г. е изготвен на базата на предложенията на работните групи към Съвета по европейските въпроси. В него са включени и 56 мерки от Плана за 2020 година. Планът съдържа общо 290 мерки, включващи и подготовката на българските позиции за 89 заседания на Съвета на Европейския съюз.

В проекта на План за действие за 2021 г. са включени 201 мерки, свързани с изготвянето на нормативни актове, въвеждащи изискванията на директиви на ЕС със срок за транспониране през 2021 г. и до края на м. април 2022 г., както и директиви и рамкови решения, чиито срок за транспониране е изтекъл, но все още не са въведени; осигуряването на прилагането на учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС; изпълнение на поети ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС или в рамките на процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС; докладване на ЕК и/или задължение за предоставяне на информация съгласно учредителните договори, директивите, регламентите и решенията на ЕС.

Особена загриженост предизвикват мерките, свързани с отстраняване на допуснати от България нарушения на правото на ЕС. В проекта са включени 34 мерки, свързани с поети ангажименти в рамките на 35 процедури за нарушение.

През 2021 г. ще продължи ежемесечното отчитане на Плана за действие в рамките на Съвета по европейските въпроси и на всеки три месеца пред Министерския съвет.

Pin It on Pinterest