Одобрен е Докладът за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2020 г.

Министерският съвет със свое решение прие Доклада за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2020 г.

Координационният съвет по концесиите (Координационният съвет/съветът) е създаден със Закона за концесиите (ЗК) с цел осигуряването на единна и координирана държавна политика в областта на концесиите. Съветът осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на чл. 38, ал. 1 от ЗК.

През 2020 г. са проведени 2 (две) заседания на Координационния съвет, едното от които дистанционно, както и 3 (три) процедури за неприсъствено приемане на решения, на които са разгледани въпроси и са приети решения, свързани с функциите и дейността на съвета, определени в ЗК, в т.ч. относно приемане на:

1) Изменения и допълнения в Плана за действие за държавните концесии (2019 – 2020 г.), предложени от министри, в съответствие с провежданата от тях секторна политика;

2) Плана за действие за държавните концесии за периода 2021 – 2027 г.;

3) Доклади на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) относно извършен независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори, включени в одобрен от Министерския съвет годишен план на АППК за 2019 г., и план-графици за изпълнение на препоръките;

4) Обобщена информация за концесионните договори, върху които на АППК е възложено да извършва контрол през 2019 г.;

5) Насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението на концесионни договори.

С оглед уведомяване за и публичност на решенията на съвета в Информационния раздел на Националния концесионен регистър са публикувани: преписи-извлечения от протоколите от проведените заседания с приетите решения; приетите насоки за отстраняване на системни проблеми и ежегодните доклади за дейността на Координационния съвет.

Pin It on Pinterest