Одобрен е доклад за изпълнението на Стратегията за дългосрочна грижа през 2018 г.

Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания одобри с пълно единодушие доклад за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа през 2018 г.

Документът обобщава постигнатите резултати в изпълнението на дейностите по заложените мерки в Плана за изпълнение на стратегията в периода до 2021 г. С неговото изпълнение се реализира първият етап от процеса на деинституционализация на грижата за възрастните и хората с увреждания, който трябва да бъде завършен през 2034 г. Заложените в плана мерки до 2021 г. ще се финансират със 130,4 млн. лв. от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 41,3 млн. лв. от оперативна програма „Региони в растеж“. Председател на работната група е министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. В заседанието участва и заместник-министър Зорница Русинова, която отчете, че всички предвидени мерки са изпълнени или са в процес на изпълнение.  През 2018 г. междуведомствената работна група одобри Картата на услугите за подкрепа в общността и Картата на резидентните услуги. В тях са определени общините, където ще бъдат създадени новите услуги чрез проектно финансиране по оперативни програми „Региони в растеж“ и „Развитие на човешките ресурси“. Картата на услугите за подкрепа в общността включва 32 нови социални услуги за минимум 1 120 потребители в 22 общини. Сред тях са 6 Дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, 16 Дневни центъра за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания, както и 10 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост. Картата на резидентните услуги включва 68 социални услуги за 1 020 потребители в 27 общини. Предвижда се изграждането на 30 Центъра за грижа за лица с психични разстройства, 22 Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост, 7 Центъра за грижа за лица с различни форми на деменция и 9 Центъра за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. В доклада се отчита и дейностите за подготовка на Закона за социалните услуги, в който се уреждат всички въпроси, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги, включително и на социалните услуги в домашна среда. В края на 2018 г. управляващият орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обяви процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. По нея се предвижда да бъде изградена мрежа от услуги в домашна среда и да бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за около 17 000 лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Pin It on Pinterest