Одобрен е доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 7 декември 2021 г. в Брюксел.

На заседанието Европейската комисия представи законодателния пакет за Съюза на капиталовите пазари и актуалното състояние на прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост. Комисията представи и Годишния обзор за устойчив растеж за 2022 г., Доклада за механизма за предупреждение за 2022 г. и Препоръката относно икономическата политика на еврозоната, с което се постави началото на Европейския семестър за 2022 г.

Съветът постигна съгласие по текста за изменение на директивата по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност. Не се постигна съгласие за ревизията на мандата на Работната група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятията). Финансовите министри взеха под внимание докладите на Председателството за постигнатия напредък по укрепването на Банковия съюз и законодателния пакет за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Председателят на Европейския фискален съвет представи годишния доклад на Съвета за 2021 г.

Pin It on Pinterest