Одобрен е доклад с нови и актуализирани мерки в Националната програма за реформи на Република България за 2019 г.

Министерският съвет прие доклад и отчетна таблица към Националната програма за реформи (НПР) за 2019 г. с нови и актуализирани мерки в отговор на Препоръката на Съвета на EC, от 2019 г.

Ангажиментите в НПР са подсилени с включването на девет нови мерки в областите: превенция срещу изпирането на пари, подобряване на процесите на надзор в застрахователния сектор, реформа на несъстоятелността, активни политики на пазара на труда, и повишаване качеството на професионалното обучение.

Актуализирани са десет мерки в областите: данъчна събираемост, управление на държавните предприятия, интеграция на уязвими и други групи в неравностойно положение, ефективност на системата на здравеопазването и намаляване на преките плащания от страна на пациентите.

Отчетът за изпълнението на специфичните препоръки ще бъде представен на Европейската комисия през април 2020 г. със следващата актуализация на НПР и на Конвергентната програма.

Pin It on Pinterest