Облекчават се процедури за малки инсталации във връзка с Европейската схема за търговия с емисии

Правителството прие промени в Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ).

С новите текстове се въвежда процедура за изключване на малки инсталации от Европейската схема за търговия с емисии с цел спестяване на ненужна административна тежест. От обхвата на схемата могат да бъдат изключени инсталациите, които отделят под 2500 тона еквивалент на въглероден диоксид. Уредена е процедурата за преразглеждане на разрешителните за емисии на парникови газове на малките инсталации, изключени от ЕСТЕ. Предвидена е облекчена процедура за мониторинг и докладване на изключените от ЕСТЕ инсталации, като са разписани предпоставките за повторно включване на малки инсталации.

С направените изменения, информацията, съдържаща се в докладите за мониторинг на авиационните оператори, е съобразена с изискванията на глобалната мярка на Международната организация за гражданско въздухоплаване „CORSIA”.

Pin It on Pinterest