НС прие на първо четене да бъде удължено до 31 март 2022 г. действието на разпоредби от законите за държавния бюджет и за бюджетите на ДОО и НЗОК за миналата година

Народното събрание прие на първо четене законопроект за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г.

Срокът за внасяне на предложения по законопроекта между първо и второ четене изтича на 17 януари 2022 г. в 18.00 часа.

В мотивите на законопроекта е посочено, че поради обективни обстоятелства държавният бюджет за 2022 г. не беше приет преди началото на бюджетната година. Със законопроекта се удължава действието на плащания, размери и квоти, които се запазват на нивата от 2021 г. до 31 март 2022 г. Сред тях са минималният размер на основната заплата на най-ниската длъжност за държавен служител, размерът на задължителната здравноосигурителна вноска от 8 процента и осигурителните вноски за фондовете на ДОО, размерите на месечния осигурителен доход, размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, средномесечният доход и размерите на месечните и еднократните помощи по Закона за семейните помощи за деца, дневният минимален и максимален размер на обезщетението за безработица, размерът на общата годишна квота на ваучерите за храна и други размери на социални плащания.

Законопроектът предвижда и запазване до 31 март 2022 г. на коефициента от 1,2 за формиране на възнаграждението на асистентите на хората с увреждания по Закона за личната помощ.

Със законопроекта се определят максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, и максималните задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет в размер не повече от 25 на сто от определените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. годишни размери за съответния показател.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, внесени от Министерския съвет.

Pin It on Pinterest