НС гласува единодушно за отпускане на държавни парични награди на български творци за особени заслуги към българската държава и нацията

Народното събрание гласува единодушно със 75 гласа „за“ проект на решение за отпускане на държавни парични награди на заслужили български творци за особени заслуги към българската държава и нацията.

Държавните парични награди се отпускат за срок от 3 години. Изпълнението на решението се възлага на министъра на културата. Според приетия текст 40 от наградените творци ще получат награда в размер от 500 лева, а други 23-ма – 350 лв.

Депутатите одобриха на второ четене изменения в Закона за енергийната ефективност, с които се транспонират разпоредбите на приетата през 2018 г. Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския съюз. До 2027 г. уредите за дялово разпределение на топлинна енергия трябва да бъдат подменени с дистанционни, което ще даде възможност за ежемесечни фактури, реши парламентът. Разпоредбите за ежемесечните фактури влизат в сила от 1 януари 2022 г. Дотогава на крайните ползватели ще се осигурява информация за фактурирането поне веднъж на тримесечие при поискване или когато крайните ползватели са предпочели да получават електронни фактури, а в останалите случаи – два пъти годишно, но при условие че всички измервателни уреди в сградата са с дистанционно отчитане.

Парламентът прие на второ четене и Закон за индустриалните паркове. С него се урежда статутът на индустриалните паркове, условията и редът за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие.

Народното събрание прие доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ за 2020 г. Общо през отчетния период са приети 235 решения за образуване на производства. Сумите на бъдещите искове по тези производства възлизат на около 467 млн. лв. Обезпеченото имущество е приблизително на стойност 219 млн. лв., се посочва в доклада на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

Парламентът прие окончателно на второ четене и промени в Закона за здравното осигуряване, предложени от председателя на здравната комисия Даниела Дариткова /ГЕРБ/.  Според тях при осъществяване на контрола на бюджета на НЗОК Сметната палата /СП/ в доклада си по закона за СП изразява становище и за начина на прилагане на механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на касата и на методиките за прилагането им.

Одитният орган изпраща за сведение доклада на министъра на здравеопазването. Въз основа на документа той може да предложи на надзорния съвет на НЗОК изменение и/или допълнение на механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета й и на методиките за прилагането им.

По изключение през 2021 г., при обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести или при извънредна епидемична обстановка, механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на касата, не се прилага за лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв-имуноглобулини, включени в Позитивния лекарствен списък, гласува парламентът. Това са медикаменти, заплащани напълно или частично за домашно лечение на територията на страната както и в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги. Разходите на НЗОК в тези случаи, когато са над определените целеви средства в бюджета й за 2021 г. и при отчитане и на дела на резерва, по решение на надзорния съвет не подлежат на възстановяване от притежателите на разрешения за употреба, за които механизмът се прилага.

Парламентът възложи на Сметната палата одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г. Предложението е на БСП.

Народните представители гласуваха на първо и второ четене изменения и допълнение в Закона за Българската телеграфна агенция /БТА/, внесени от Вежди Рашидов и Тома Биков – ГЕРБ. Предвижда се БТА да разпространява безвъзмездно информация от обществен интерес.

Агенцията трябва да осигури безвъзмездното разпространение и свободния достъп до продуктите си в срок до една година от влизането в сила на измененията.

Парламентът прие промени в Закона за признаване на професионални квалификации. С гласувания на второ четене законопроект, предложен от Министерския съвет, се синхронизират разпоредбите на националното право в областта на признаването на професионални квалификации с промените, настъпили в актовете на Европейския съюз.

Pin It on Pinterest