България

Новият Консултативен съвет по обществените поръчки ще предложи насоки за възлагане на ин хаус процедури

През месец април предстои да бъдат изготвени нови насоки за възлагане на ин хаус обществени поръчки.

Това реши новосформираният постоянно действащ Експертен консултативен съвет по обществените поръчки към министъра на финансите, създаден съгласно чл. 246 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Неговото първо заседание се проведе на 21 март в Министерството на финансите. Задачата на Съвета е да анализира прилагането на ЗОП и да издава експертни насоки по спорни казуси, за които са установени противоречиви практики на методическите, контролните и одитните органи. 

По искане на министъра на финансите Асен Василев в първото заседание беше разгледан казус, при който две администрации в системата на Министерството на финансите – Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), се произнасят противоречиво по законосъобразността на обществена поръчка за доставка на стоки на значителна стойност за болница „Св. Марина“. При нея поръчката с прилагане на ин хаус процедурата се възлага на субект, който не е производител на стоките, предмет на доставка. Тоест изпълнителят няма капацитет сам да изпълни обществената поръчка. Обсъдено беше отговаря ли конкретната поръчка на изискуемите условия за законосъобразно прилагане на изключенията при ин хаус възлагане по чл. 14 от ЗОП.

Членовете на Съвета се запознаха с практиката на Сметната палата в изразеното писмено становище на институцията по разглеждания въпрос. Представени бяха становища и експертно бяха обсъдени и практиките на АОП, АДФИ, МФ и ИА ОСЕС. Мнозинството от членовете на Съвета се обединиха около становището, че не е допустимо възлагане на доставка на стоки при условията на вътрешно ин хаус възлагане на изпълнител, който не е производител на стоките, предмет на доставката, и няма капацитет самостоятелно да изпълни обществената поръчка. Същата позиция изразява и Сметната палата в тяхното становище.

Заседанието завърши с гласуване, на което се взе решение да бъдат изготвени насоки, които ще отразяват съгласието на членовете от Съвета по разглеждания казус. Предстои съгласуване и приемане от Съвета на насоките в средата на месец април, след което ще бъдат публикувани. В съответствие със ЗОП тези насоки ще бъдат задължителни за прилагане.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest