НИНКН се премести на нов адрес

Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) се премести на нов адрес – бул. „Александър Стамболийски“ 17, където се намира сградата на Министерството на културата.


   Приемната и деловодството на института вече работят на новия адрес, където граждани и фирми могат да подават и получават документи и информации за преписки. В процес е процедурата по преместването на националния архив.
   В ход е и програма за електронното му управление по Оперативна програма „Добро управление – 2014-2020” – „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“. В изпълнение на проекта се дигитализира Националния регистър на недвижимите културни ценности и Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности от световно и национално значение и се създава специализирана информационна система.
   Предприетите действия имат за цел да се осигури публичност и достъпност на архива на недвижимите културни ценности, а заедно с това да се подобри обслужването на гражданите и бизнеса, съкращаване на административните процедури и времето за изпълнението им.
   Повече информация може да намерите на интернет страницата на НИНКН – http://ninkn.bg/ и на посочените телефони.

Pin It on Pinterest