НДФ „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на печатни издания на държавните и общински музеи и галерии

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на тема: „НДФ 13 века България“ подкрепя печатни издания на държавните и общински музеи и галерии в България“.

Темата ще даде възможност на различни музеи и галерии да реализират свои издателски проекти в областта на изследването и популяризирането на българското културно наследство.

Общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомагани кандидатстващите проекти от Фонда, е левовата равностойност на разходите за труд за отпечатване на изданието според актуална оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Общ бюджет на сесията: 22 000 лв.

Допустимост:
· Кандидати – държавни и общински музеи и галерии на територията на България, когато предметът им на дейност съвпада с целите и дейностите, възложени на Фонда със Закона за НДФ „13 века България“.

Недопустимост на проектите:
· Не се разглеждат проекти, подадени от физически лица, еднолични търговци и търговски дружества;
· Не се разглеждат проекти на кандидати, получили подкрепа от Фонда по друг проект в рамките на календарната година;
· Не се разглеждат проекти на кандидати, получили подкрепа и неизпълнили задълженията си по предходни договори, сключени с НДФ „13 века България“;
· Проекти с липсващи и/или непълни документи;
· Проекти, постъпили след срока за кандидатстване;
· Проекти, които противоречат на закона, нарушават човешките права или подбуждат към дискриминация;
· Проекти, които вече са реализирани и са приключили;
· Проекти, които ще бъдат реализирани за срок, по-дълъг от 18 месеца, считано от датата на постъпване на заявлението;
· За разходи за дейност, която не е свързана пряко с целта на кандидатстващия проект;
· За разходи по кандидатстващия проект за дейност, която е свързана с политически партии, включително партийни мероприятия с участието на представители на политически партии.

За участие в сесията кандидатстващите подават следните документи:
· Заявление за подпомагане на проект – утвърден образец на хартиен носител или утвърден образец в електронен вид чрез електронна кореспонденция, заедно с всички посочени приложения към него.
· Актуална оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ за отпечатване на предложеното издание, с разписани по пера суми, необходими за труд и материали за отпечатване. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 60 дни от датата на подаване на заявлението за подпомагане на проект по настоящия член.
· Декларация за осигурено собствено финансиране на проекта в размер на сумите, необходими за материали за отпечатване.

Посочените по-горе документи и допълнителни приложения се изпращат:

– на хартиен носител, за които важи датата на пощенското клеймо до 31.05.2021 г., включително, на адрес:

Национален дарителски фонд „13 века България“
пл. „Проф. Васил Геров“ 1
1421 София
България

– или чрез електронна кореспонденция, като Заявлението за подпомагане на  полиграфически проект, актуалната оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ и Декларацията се подават в сканиран вид по утвърдения образец, заедно с всички посочени приложения към него, с подпис и печат на ел. адрес: sesia@fund13veka.bg  до 17.00 ч. на 31.05.2021 г.

Пълната информация за правилата за участие в сесията, формуляр на Заявлението за подпомагане на полиграфически проект и Формуляр на Декларацията са публикувани на интернет страницата на Фонда.

За допълнителна информация:
тел.: 02/ 963 04 27
e-mail: sesia@fund13veka.bg

Pin It on Pinterest