България

Народното събрание прие на второ четене промени във Валутния закон

С промените във Валутния закон регламентират, че пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от трета страна, подлежи на деклариране пред митническите органи.

Задължението за деклариране се смята за неизпълнено и когато декларираната информация е невярна или непълна, както и когато паричните средства не са предоставени на разположение на митническите органи за контрол, решиха народните представители.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за енергетиката, които предвиждат пълна либерализация на пазара на едро на електрическа енергия до края на 2023 г. Битовите клиенти са защитени, като крайните снабдители и търговци ще ги снабдяват с електрическа енергия по регулирани цени при осигурени компенсации, заяви министърът на енергетиката Румен Радев в пленарна зала. Той посочи, че другото съществено изменение в предложения законопроект е свързано с въвеждането на национално определение за уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия.

С измененията се прекратява ролята на обществения доставчик на „Национална електрическа компания” ЕАД (НЕК) и се премахват квотите на производители за регулирания пазар. В законопроекта е предвидено крайните снабдители на енергия, като доставчици на универсална услуга, да са задължени да снабдяват битовите клиенти и последните да не са задължени да сменят своя доставчик. По време на преходния период крайните снабдители ще снабдяват битови крайни клиенти по регулирани цени. Предвидена е възможност за компенсиране на битовите клиенти за разходите за закупуване на електрическа енергия в рамките на регулаторния процес за периода до 2026 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт, внесени от народни представители от ПГ „Продължаваме промяната – Демократична България“. С измененията се предлага разработването на системи за случайно разпределение, които да отговарят на високи идентични изисквания за сигурност, без да има различно третиране, като е предвидено действащите системи да се прилагат до въвеждане на новите системи.

Два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права прие на първо четене парламентът. Единият законопроект е внесен от Министерския съвет, а вторият – от народния представител Божидар Божанов („Продължаваме промяната – Демократична България“).

Внесеният от правителството проект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права е изготвен с основна цел транспониране на европейски директиви в националното ни законодателство. Държавите членки на Европейския съюз са били длъжни да транспонират тези директиви най-късно до 7 юни 2021 година. Заради закъснението срещу страната ни са образувани дела пред Съда на Европейския съюз и е в интерес на България проектът на закон да бъде приет бързо, се посочва в доклада на Комисията по културата и медиите.

Вторият законопроект е свързан с публикуването на научна литература, чиято фундаментална цел е разпространението на знанието до максимално широк кръг от заинтересовани. Предвижданите изменения въвеждат правото на авторите (учени) да публикуват в публични, некомерсиални хранилища своите публикации преди или след публикуването им в научните журнали.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за биологичното разнообразие. Измененията са свързани със създаването на по-голяма ефективност при управлението на Европейската екологична мрежа “Натура 2000”, чрез въвеждането на законодателно ниво на органите за управление на защитените зони, както и техните правомощия и териториален обхват.

Парламентът ратифицира Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, подписано на 30 юни 2019 г. в Ханой.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest