Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика

Активни към 10.09.2021 г. процедури

процедураПодкрепа заБюджет по процедурата/млн. лв./Брой сключени административни договориИзплатени средства/лв./статус
1.BG16RFOP002-2.077„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“средни предприятия235 млн. лв.1 551 договора (за 213 млн. лв.) Изплатени: Изплатени:175 млн. лв. по 1 267 бр.  договора Одобрени,предстои плащане:10 млн.  лв. по 72 договора В процес на разглеждане: 212 бр. финални отчета  за 28 млн. лв. В процес на разглеждане и одобрение на финални отчети
2.BG16RFOP002-2.089„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.78 млн.лв./първоначален бюджет/    наддоговаряне106,4 млн.лв./съгл. т.8 от Условията за кандидатстване по процедурата/1 362 договора/ на обща стойност 68,1 млн. лв./н/ан/а      н/а  1 555 бр. проектни предложения  одобрени за финансиране   Предстои поетапно изпращане на покани за предоставяне на доказателства, че кандидатите отговарят на изискванията за бенефициент
3.BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ НАП (III Фаза)микро, малки и средни предприятия преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки55 млн. лв.  2 758 бр. подадени заявления към по III-та фазаИзплатени:13,5 млн. лв. към2 472 бр.  фирмиТрета фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 март 2021 г. до 30  април 2021 г.От 02.07.2021 г. стартираха плащанията към фирмите.
4.Програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете Инструмент по ПО2Условията на гаранцията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение. Инструментът е стартирал през 2020 г., като в началото на юни 2021 г. условията бяха променени в съответствие с програма „Възстановяване“. Инструмент по ПО6Условията на инструмента са идентични с условията на инструмента по ПО2Цели улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от COVID-19.       – ПО2: 440 млн. лева целеви портфейл          – ПО6: 240 млн. лева целеви портфейл– ПО2: Към 12.08.2021 г. по новите условия са договорени 122 кредита на обща стойност от приблизително 61 млн. лв.В периода между 27.07-12.08. портфейлът е нараснал с 40.2 млн. лв.н/аПО2: Продуктът се предлага в Токуда банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ и Банка ДСК, като в ход са преговори и с Уникредит Булбанк.  ПО6: За средствата от ПО6 на 10.08.2021 г. е подписано финансово споразумение между УО на ОПИК и ФМФИБ. Предстои обявяване на процедура от страна на ФМФИБ за избор на финансови посредници в най-кратки срокове. 

Приключили процедури

  1. 1. BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“:

–        към края на май 2021 г. изплатените средства са в размер на 191,5 млн. лв. по 23 575 бр. договора.

  1. 2. BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ . В изпълнение на сключения административен договор МТИТС обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19:

–      На 29.01.2021 г. са изплатени 29,1  млн. лв към всички одобрени 580 заявления в подкрепа на микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози.

  1. 3. BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“:

–      На 05.01.2021 г. приключи изплащането на 10 млн. лв. в подкрепа на 720 предприятия, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.

  1. 4. BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“ – В изпълнение на сключения административен договор НАП обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по която подадените заявления бяха 8 184 бр., а

–      изплатените средства възлизат на около 120 млн. лв. към над 6 850 фирми по първите две фази.

  1. Като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор е увеличен с 1 млн. лева първоначално одобреният бюджет по процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма”. В резултат от това бюджетът по процедурата е увеличен на 11  млн. лева.
  1. Финансов инструмент: Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 с общ бюджет от 85 млн. евро.  Гаранционният инструмент предвижда покритие на кредитния риск на индивидуални кредити до 80%.

Pin It on Pinterest