Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от МИ

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика

Активни към 13.10.2021 г. процедури

процедураПодкрепа заБюджет по процедурата/млн. лв./Брой сключени административни договориИзплатени средства/лв./статус
1.BG16RFOP002-2.077„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“средни предприятия235 млн. лв.1 551 договора (за 213 млн. лв.) Изплатени: Изплатени:196 млн. лв. по 1 431 бр.  договора Одобрени,предстои плащане:8 млн.  лв. по 60 договора В процес на разглеждане: 60 бр. финални отчета  за млн. лв. В процес на разглеждане и одобрение на финални отчети
2.BG16RFOP002-2.089„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.78 млн.лв./първоначален бюджет/      наддоговаряне106,4 млн.лв./съгл. т.8 от Условията за кандидатстване по процедурата/1 379 договора/ на обща стойност 69 млн. лв. от основен ресурс/;357 договора/ на обща стойност 17 850 000 лв. от допълнителен ресурс/;8 млн. лв. по 152 бр. фирми Одобрени,предстои плащане:22 млн.  лв. по 453 договора  н/а  1 555 бр. проектни предложения  одобрени за финансиране от първоначален ресурс;     2034 бр. проектни предложения, одобрени за финансиране от допълнителен ресурс по сектори C, I, G 
3.BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ НАП (III Фаза)микро, малки и средни предприятия преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки55 млн. лв.  2 758 бр. подадени заявления към по III-та фазаИзплатени:13,5 млн. лв. към2 474 бр.  фирмиТрета фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 март 2021 г. до 30  април 2021 г.От 02.07.2021 г. стартираха плащанията към фирмите.
4.Програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете Инструмент по ПО2Условията на гаранцията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение. Инструментът е стартирал през 2020 г., като в началото на юни 2021 г. условията бяха променени в съответствие с програма „Възстановяване“.   Инструмент по ПО6Условията на инструмента са идентични с условията на инструмента по ПО2Цели улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от COVID-19.       – ПО2: 440 млн. лева целеви портфейл            – ПО6: 240 млн. лева целеви портфейл– ПО2: –       Към 12.09.2021 г. по новите условия са договорени 314 кредита на обща стойност от приблизително 153 млн. лв. Общо договорените кредити по инструмента са 509 на стойност245 млн. лева. н/аПО2: Продуктът се предлага в Токуда банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ и Банка ДСК, като в ход са преговори и с Уникредит Булбанк.  ПО6: За средствата от ПО6 на 10.08.2021 г. е подписано финансово споразумение между УО на ОПИК и ФМФИБ. Предстои обявяване на процедура от страна на ФМФИБ за избор на финансови посредници в най-кратки срокове. 

Приключили процедури

  1. 1. BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“:

–        към края на май 2021 г. изплатените средства са в размер на 191,5 млн. лв. по 23 575 бр. договора.

  1. 2. BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ . В изпълнение на сключения административен договор МТИТС обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19:

–      На 29.01.2021 г. са изплатени 29,1  млн. лв към всички одобрени 580 заявления в подкрепа на микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози.

  1. 3. BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“:

–      На 05.01.2021 г. приключи изплащането на 10 млн. лв. в подкрепа на 720 предприятия, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.

  1. 4. BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“ – В изпълнение на сключения административен договор НАП обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по която подадените заявления бяха 8 184 бр., а

–      изплатените средства възлизат на около 120 млн. лв. към над 6 850 фирми по първите две фази.

  1. Като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор е увеличен с 1 млн. лева първоначално одобреният бюджет по процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма”. В резултат от това бюджетът по процедурата е увеличен на 11  млн. лева.
  1. Финансов инструмент: Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 с общ бюджет от 85 млн. евро.  Гаранционният инструмент предвижда покритие на кредитния риск на индивидуални кредити до 80%.

Pin It on Pinterest