Национална програма дава шанс на хората с увреждания за улеснен достъп до работните места

До 30-ти април всеки работодател в страната може да кандидатства по Националната програма за заетост на хората с увреждания.

Компонентите са четири, като те са насочени към осигуряване на достъп до съществуващи или разкриване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, приспособяване на съществуващите такива, както и тяхното оборудване спрямо нуждите на хората с увреждания. Максималният общ размер на субсидията по всеки от посочените компоненти е до 10 000 лв.

Съществува и четвърти компонент, който предлага квалификация и преквалификация, а също и обучение за професионално и служебно развитие на трудоспособни лица с трайни увреждания, като там максималната сума, която се отпуска от държавния бюджет е 1000 лв. на човек.

Възможностите, които предлага програмата бяха обсъдени по-рано през деня в телефонен разговор между областния управител Галин Григоров и регионалния представител на Агенцията за хората с увреждания за Северен централен район Димитър Ников.

По-подробна информация за попълването на документацията и нейното подаване може да бъде открита на уеб сайта на Агенцията, а именно: https://ahu.mlsp.government.bg/home/. При необходимост всяко заинтересовано лице може да получи справка на следните телефонни номера: +359 2 931 82 95 или на + 359 2 832 90 73. Важно е при разработването на проектното предложение да бъдат спазени всички изисквания на Методиката за кандидатстване, която е достъпна онлайн на посочения по-горе интернет адрес.

Pin It on Pinterest