България

На 15 ноември стартира кампанията“Достъпно за вас“

Целта на инициативата е да бъдат постигнати трайно ниски цени за българските потребители на хранителните продукти от първа необходимост

От 15 ноември (сряда) Министерството на икономиката и индустрията, съвместно с всички, които вече са подписали Декларация за партньорство, започва инициативата „Достъпноза вас“. Тя има за цел да бъдат постигнати трайнониски цени за българските потребители нахранителните продукти от първа необходимост. 

Инициативата ще се реализира поетапно в партньорство между Министерството и отделнитетърговски вериги, доброволно приемащиусловията на инициативата. Обхватът на кампанията предвижда осигуряване на седемпродуктови групи от малката потребителскакошница, отговарящи на обичайните изискванияза качество и съдържащи всички необходимпродукти за разнообразно хранене.

Кампанията стартира с фокус върху минимум 50 продукта от малката потребителскакошница. От тях най-малко 16 продукта в един магазин трябва да са отбелязани с логотона кампанията. Министерството на икономикатаразчита на пазарните механизми и на свободнатаконкуренция като цели по-добри цени забългарските потребители, формирани на пазаренпринцип и чрез доброволното партньорствомежду държавата и бизнеса. Кампанията започвапоетапно в партньорство с обекти от по – големите търговски вериги, като се водятразговори и с по-малки регионални такива. 

За повишаване на информираността напотребителите, всеки един търговски обект, койтосе е включил в кампанията, ще ползва логото наинициативата „Достъпно за вас“. То ще бъдепозиционирано до стоката, която е предложена в конкретната седмица.

Всяка седмица включилите се търговските веригище предлагат храни на възможно най-ниската затях цена от няколко основни групи – хляб и зърнени храни, варива, месо и меснипродуктимлечни продуктияйцаплодове и зеленчуци, животински и растителни маслаи мазнини. Продуктовата кошница засъответната седмица ще се включи в брошуритена веригите, включително и в дигиталните имиздания.

Министерството на икономиката продължава разговорите с всички потенциални партньори, които имат желание да се включат в кампанията, с идеята тя да достигне до потребителите въввсяко едно населено място.

Провеждането на кампанията няма за цел дазасегне производителите или дистрибуторите напо-ниско ниво от веригата за доставки, напротив- насърчава търговските вериги да работят по-тясно с тях. Инициативата „Достъпно за вас“ сепровежда в унисон с механизма в т. нар. „Зелендокумент“ на Европейската комисия за най-добрипрактики между търговците във веригата надоставките, където основно се визиратхранителните продукти.

На седмична база в Министерството наикономиката и индустрията ще се прави анализ, за да се следи динамиката на цените. В следващетап през сайта на ведомството, в специалноизготвена платформа потребителите ще могат даизберат подходящ за тях продукт и да видятоткъде могат да го закупят. 

Инициативата има за цел да осигуриинформираност на потребителите и достъпност доосновни хранителни продукти от малкатапотребителска кошница, чрез предлагането им навъзможно най – ниски цени, базирайки се напринципите на конкурентност, без да оказванегативно влияние върху останалите участници в икономическите отношения.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest