България

МТС ще проведе процедура за избор на жп превозвач за срок от 15 години

Министерският съвет прие решение за провеждане на процедура за избор на превозвач за обществен превоз с железопътния транспорт, включващ превоз на пътници на територията на цялата страна.

Правителството възлага на министъра на транспорта и съобщенията да проведе процедурата по реда на Закона за обществените поръчки и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година.

Предвижда се договорът за извършване на пътническите превози да бъде сключен за срок от 15 години, считано от 01.01.2025 г. В случай, че сключването на договора за обществена услуга доведе до смяна на оператора, се предвижда прехвърляне на правата и задълженията на работниците и служителите, заети в настоящия оператор и спазване на определени социални стандарти за целия персонал, участващ в предоставянето на услугата за обществен транспорт.

В условията на поръчката ще се включат изисквания за продължителност, редовност, капацитет и качество на предлаганата услуга, както и редът за тяхното отчитане. Изпълнението на поръчката ще се осъществи с подвижен железопътен състав, предоставен от държавата, както и със собствен такъв, при условия и ред, определени в документацията за обществената поръчка.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest