България

МС редуцира дейностите по системна интеграция, които МФ възлага на системния интегратор – „Информационно обслужване“ АД

Министерският съвет прие изменение на РМС № 727 от 2019 г. за определяне на административните органи, които възлагат дейности по системна интеграция, на системния интегратор – „Информационно обслужване“ АД.

Промените са свързани с преминаването на дирекция „Централно координационно звено“ към структурата на Министерството на финансите от 01.08.2023 г. и функциите й по разработване, внедряване, развитие и поддържане на информационните системи за управление и наблюдение на публичните инвестиции от фондове на ЕС и други донорски програми, и на информационните системи за управление и наблюдение и за управление на националните инвестиции, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ, съфинансирани със средства от Европейския съюз.

Предвижда се дирекцията да запази възможността да използва източници на финансиране, различни от държавния бюджет, и да възлага дейности в областта на информационните и комуникационни технологии, планирани с европейски средства, с оглед функциите й по отношение на координацията на програмите и инструментите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Финансираните с бюджетни средства дейности по системна интеграция, които Министерството на финансите възлага на системния интегратор, ще продължат да бъдат възлагани по досегашния ред.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest