МС прие промени в Правилника за устройството и дейността на МВР

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи (ПУДМВР), приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн. ДВ, бр. 60 от 2014 г.).

Документът е разработен след задълбочен анализ на дейността в структурите на МВР. В ПУДМВР са заложени промени в някои от структурите и дейностите на дирекциите.

Предвидено е изменение в чл. 6 от документа – промяна в структурата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ чрез създаване на отдели на мястото на работещите до момента териториални звена – сектори. Целта е подобряване на цялостната дейност на главната дирекция.

Предвижда се и допълване в чл. 59 от ПУДМВР на дейностите, които извършва Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в изпълнение на въведения Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз, целящо засилване на сътрудничеството между Европейския съюз и държавите членки и улесняване на координацията между тях, което допринася за подобряване на ефективността на системите за превенция, готовност и реагиране при природни и причинени от човека бедствия, както и координация помежду им в областта на гражданската защита. Към момента, България притежава пет модула (екипа), които са регистрирани в Общата система за комуникация и информация при извънредни ситуации (CECIS) на Механизма за гражданска защита на Съюза, за оказване на международна помощ при: наводнения, земетресения, горски пожари и инциденти с наличие на химически, биологични, радиационни и ядрени материали.

Предвижда се възможност за назначаване по допълнителен щат на служители, работещи по трудово правоотношение, които да подпомагат дейността по управление, подготовка и изпълнение на програми и проекти, финансирани със средства, предоставени на МВР от фондовете на Европейския съюз и от други международни програми и договори.

Pin It on Pinterest