МС прие Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Правителството прие Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, привежда в съответствие и синхрон подзаконовата уредба на материята във връзка с измененията и допълненията, настъпили по силата на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма и въведеният със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., нов режим за регистриране на хотелиери, които ще предоставят настаняване в стаи за гости и апартаменти за гости.

Създадена е възможност за събиране на такси за услуги, които не са включени в съществуващата тарифа за таксите. Такива са таксите за регистрация на места за настаняване, таксите за регистрация и вписване в регистъра на ски-училища и таксите за издаване на дубликати на удостоверения на правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски-учители и издаване на идентификационна карта.

Таксите за разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас А, клас Б, туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални са намалени предвид намалението на очакваните разходи за извършване на услугата.

Приложен е разходоориентиран подход предвид това, че от предходната тарифа до момента са изминали повече от три години. През този период таксите не са актуализирани, за да отразяват текущите нива на разходите, свързани с персонала, ангажиран в предоставяне на услугите по тарифата, както и разходите за командировки и издръжка. В същото време е оценен и ефекта върху заинтересованите страни предвид евентуални промени в поведението и преустановяване на нагласите за неплащане на такси/отлагане или намалено отчитане по съответните критерии за категоризацията на търговски обекти.

Pin It on Pinterest