МС прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 4

Правителството прие изменения и допълнения на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси (Тарифа № 4).

Една от промените е по отношение определените такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства. Въвежда се такса от 20 лв. за издаване на сертификат за дезактивиране на огнестрелно оръжие.

В Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) са уредени основанията, на които се предоставя продължително пребиваване на чужденци на територията на страната. Процедурата по предоставянето на това право изисква и заплащане на дължими такси. С Постановлението за изменение и допълнение на Тарифа № 4 не са предвидени промени в действащите към момента такси, както и въвеждането на нови такива по ЗЧРБ, а само се прецизират съответните основания за предоставяне на продължително пребиваване на чужденците у нас в съответствие с последните изменения и допълнения в ЗЧРБ. Предлага се отмяна на чл. 106 от Тарифа № 4, като всички такси, които се събират за предоставянето на продължително пребиваване на чужденци в Република България се уреждат в чл. 10 от Тарифата.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Pin It on Pinterest