България

МС прие Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2024 – 2028 г.

Програмата предвижда да осигури устойчивост на провежданите политики в областта на трансплантационната дейност и да се надградят постигнатите резултати от реализирането на мерките по Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019 – 2023 г.

Ще продължат дейностите, свързани с подобряване на организационния модел на донорството и трансплантацията на органи, тъкани и клетки в страната ни. Чрез изпълнението на предложените мерки се цели да се осигурят условия за повишаване на броя на трансплантациите и постигане на по-добро качество на живот на пациентите, нуждаещи се от трансплантация и на пациентите, преживели трансплантация.

Предвижда се да се актуализират процедурите за оценка на потенциалните донори преди трансплантацията и да се разработят механизми за улесняване на идентифицирането на донори на органи в България и трансграничния обмен на органи в Европа. Ще се насочи общественото внимание върху необходимостта от донорство като се провеждат информационни кампании във връзка с даряване на органи, тъкани и клетки, с оглед даване възможност на повече хора да получат шанс за живот. За тази цел се предвиждат обучения в страната и в чужбина, както и срещи с представители на всички нива в координационната мрежа за донорство и трансплантация. Идеята е не само да се улесни комуникацията, но и да има обмен на добри практики, както и обучения на медицински специалисти и координаторите от лечебните заведения по въпросите на донорството. Ще се развива международното сътрудничество и обмен на информация и опит, включително с участието на България в международни организации.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest