България

МС прие изменение на законодателството в областта на независимия финансов одит

Със свое решение правителството съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит.

С промените ще бъде синхронизирана българската нормативна уредба с разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/2464. Целта е повишаване на информационната сигурност по отношение отчетите за устойчивостта на осъществяващите дейност в страната големи предприятия, както и на малките и на средните предприятия от обществен интерес, които не са микропредприятия съгласно от Директива 2013/34/ЕС, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.

Регламентират се допълнителни правила относно задължителния одит на годишните и консолидираните финансови отчети, както и за изразяването на сигурност относно годишното и консолидираното отчитане във връзка с устойчивостта.

Отчетите за устойчивостта, изготвяни и публикувани от големите предприятия, малките и средните предприятия (с изключение на микропредприятията), чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава членка на ЕС, предприятията майки на големи групи предприятия, дъщерните предприятия и клоновете на предприятия, регулирани от законодателството на трета държава, ще подлежат на проверка за изразяване на ограничена или разумна степен на сигурност.

С предложените изменения и допълнения на Закона за независимия финансов одит се предвижда отчетите за устойчивост, като част от доклада за дейността, да бъдат проверявани от регистрирани одитори по устойчивостта.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest