България

МС прие изменение на Стратегията за превенция на престъпността

Правителството прие Решение за изменение на Стратегията за превенция на престъпността (2021-2030 г.), чиято основна цел е създаване на национална рамка за изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за успешното провеждане на водената последователна държавна политика в това направление.

С направената промяна се конкретизира изискването изготвените от Националния съвет по превенция на престъпността годишни планове за действие към Стратегията да се внасят за приемане от МС от министъра на вътрешните работи, в качеството му на председател на Съвета.

С предложените промени се уеднаквява и терминологията – навсякъде думите „Стратегия по превенция на престъпността“ се заменят със „Стратегия за превенция на престъпността“, а думите „план за изпълнение на стратегията“ – с „план за действие към стратегията“, отразени са и промени в законодателството – създаването на Комисията за противодействие на корупцията и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество и др.

Предложените промени няма да окажат въздействие върху държавния бюджет.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest