България

МС прие Доклад със сценарии и препоръки за декарбонизация на енергийния сектор и предлага на НС Пътна карта за климатична неутралност

Министерският съвет прие Доклад със сценарии и препоръки за декарбонизация на енергийния сектор, обсъден от Комисията за енергиен преход (КЕП) и Консултативния съвет по Европейската зелена сделка (КСЕЗС).

Сформирането на КЕП е мярка за осъществяване на Реформа 9 (C4.R9) от Националния план за възстановяване и устойчивост, която обхваща и създаването на Пътна карта за климатична неутралност на икономиката на България. Министерският съвет предлага на Народното събрание Пътна карта за климатична неутралност, базирана на доклада.

Като част от Пътната карта се разглеждат два сценария за декарбонизация на енергийния сектор, които да включват стъпки за постепенното спиране на изгарянето на въглища до 2030 г. и не по- късно от 2038 г. Основните изисквания към двата сценария на КЕП са да се предложат необходимите стъпки за постепенен преход към нисковъглеродна икономика. За всеки от двата сценария са разгледани варианти с и без нови газови мощности.

На проведеното на 04.09.2023 г. заседание на КЕП са обсъдени изготвените проекти на Доклад на КЕП към КСЕЗС, сценарии за декарбонизация на енергийния сектор и Пътна карта за климатична неутралност. Основните задачи на КЕП по Реформа 9 са изпълнени, като са обсъдени модели, анализи и проекти на решения, свързани с Европейската зелена сделка, целите за декарбонизация и климатичната неутралност, спазени са изискванията за прозрачност чрез широко обсъждане в разширения състав на КЕП. В нейният състав са привлечени висококвалифицирани експерти от различни институции, организации, бизнеса и академичната общност.

Проектите на Доклад със сценарии и на Пътна карта за климатична неутралност са разгледани и обсъдени на заседанието на КСЕЗС, като са допълнени с конкретни изводи и препоръки. Докладът със сценарии и препоръки за декарбонизация на енергийния сектор, Пътната карта за неутралност по отношение на климата и таблицата с изразените становища са публично достъпни на Портала за консултативните съвети в профила на КСЗЕС.

Докладът със сценарии и препоръки за декарбонизация на енергийния сектор и Пътната карта за климатична неутралност са от ключово значение по отношение на Териториалните планове за справедлив преход.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest