България

МС отмени нормативни актове с приключило действие за използване на държавни облигации

С цел прецизиране на нормативната уредба Министерският съвет отмени подзаконови нормативни актове с приключило действие, касаещи използването на държавни облигации като платежно средство в приватизационни сделки. Отменените нормативни документи регламентираха общите правни условия и реда за използване като платежно средство на държавните дългосрочни облигации (ДДО), емитирани по Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК), договорени до 31 декември 1990 г. и за погасяване на задължения към държавата, възникнали по реда на същия закон. Нормативните актове създаваха реда и условията за участие в приватизацията от притежателите на ДДО, емитирани за уреждане на необслужваните кредити на държавни предприятия към банки в периода 1991 – 1994 г. и преоформяне на задълженията в правителствен дълг. В инструментите са включени и емитираните държавни облигации по външния дълг на Република България за покриване на задълженията към Лондонския клуб (брейди облигации по външния дълг с първоначално намалени лихви и с отстъпка).

Отменените подзаконови нормативни актове вече нямат практическо приложение. Към 1 януари 2019 г. са падежирали всички емитирани вътрешни ДДО, издадени за структурната реформа по реда на ЗУНК, включително и емитираните държавни облигации по външния дълг на Република България (брейди облигациите), Държавният дълг, поет чрез издадените облигации, е погасен изцяло. Затова посочените по-горе нормативни документи, съдържащи действията, редът и процедурите за използването на съответните облигации, са с изчерпано приложно поле на действие.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest