МС определи система за управление и одит на „Еразъм +“ и на програма „Европейски корпус за солидарност“ за програмния период 2021 – 2027 г.

Министерският съвет прие Решение за определяне на министъра на образованието и науката за национален орган за управление на „Еразъм +“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и на програма „Европейски корпус за солидарност“ за програмния период 2021-2027 г.

За национална агенция по двете програми отново бе определен Центърът за развитие на човешките ресурси към министъра на образованието и науката, а за независим одитен орган – Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите. Двете структури и досега изпълняваха тези функции.

Съгласно новите европейски регламенти за създаване на двете програми всяка държава следва да определи система за управление и одит на програмите на национално ниво през новия програмен период 2021 – 2027 г. С цел приемственост на процесите, вече изграден административен капацитет и гладко протичане на старта на новите програми се запазва системата на национално управление и одит на програмите от предходния програмен период 2014 – 2020 г., каквато е и препоръката на държавите членки.

Pin It on Pinterest