МС одобри списък с приоритизирани искания от 2020 г. за получаване на подкрепа по Програмата за подкрепа на структурни реформи

Със свое решение правителството одобри списък с приоритизирани искания от 2020 г. за получаване на подкрепа по Програмата за подкрепа на структурни реформи (ППСР) през 2021 г.

В Министерството на финансите са постъпили шестнадесет искания за подкрепа в областите енергетика, финансов сектор, публична администрация, околна среда, правосъдна система, пазар на труда, управление на данни и едно искане, свързано с ангажиментите на страната по присъединяването към еврозоната. След подробен преглед исканията са степенувани по важност в три категории и са проверени за наличие на двойно финансиране.

Приоритизираните искания в списъка от 2020 г. за получаване на подкрепа по ППСР ще подпомогнат провеждането на мащабни реформи, ще допринесат за успешно изпълнение на поетите последващи ангажименти на страната след присъединяването към Валутно-курсовия механизъм II и по пътя й към еврозоната, и ще осигурят ефективното адресиране на специфичните за страната препоръки на Съвета на ЕС през последните години.

Одобреният списък с приоритизирани искания ще бъде изпратен от министъра на финансите до Службата за подкрепа на структурни реформи към Европейската комисия, в срок до 31 октомври за съответната година.

Pin It on Pinterest