България

МС одобри резултатите от неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда

Правителството одобри доклада за резултатите от неформалната среща на министрите на Европейския съюз по околна среда, проведена на 15 и 16 януари 2024 г. в Брюксел.

Министрите дискутираха подготвеността на Европейския съюз за предизвикателствата, произтичащи от изменението на климата. Общо беше разбирането, че оценката и анализът на климатичните рискове имат ключова роля за още по-точното идентифициране на нужните мерки и действия. Това ще подпомогне повишаването на подготвеността на Съюза и ще засили неговата устойчивост към неблагоприятните климатични явления. България подчерта значимостта на въздействието на изменението на климата върху хората и екосистемите, като посочи значимостта на отчитането на този ключов аспект във всички секторни политики. Страната ни постави акцент и върху необходимостта от адресиране на европейско ниво на въпроса за устойчивостта на водите и стратегическото им управление в контекста на климатичните промени. Считаме, че специално внимание следва да бъде отделено на източната граница на Съюза. – Черно море, като най-голямото вътрешно водно тяло на планетата, което вече изпитва последиците от глобалното затопляне.

Дискусиите продължиха с обмен на мнения за различните измерения на Зелената сделка, които да бъдат доразвити по време на следващия законодателен цикъл. Фокус беше поставен на предпоставките, които ще улеснят дискусията за определяне на климатичната цел на ЕС за 2040 г. Министрите отделиха специално внимание и на социално-икономическото отражение на зеления преход. Постигането на социално справедлива екологична трансформация, отговаряща на нуждите на най-уязвимите членове на обществото, беше потвърдено като водещ принцип в надграждането на европейските политики. България посочи, че в светлината на взетото решение на СОР28 за прекратяване на ползването на изкопаеми горива, ЕС трябва да обсъди приемането на амбициозна цел за намаление на емисиите на парникови газове от най-малко 90% до 2040 г. Приемането на подобна цел не само ще допринесе за справянето с климатичната криза, но и ще увеличи конкурентоспособността на европейската икономика и ще доведе до модернизация на индустрията.

Министрите обсъдиха и приноса на кръговата икономика за намаляване на замърсяването, възстановяване на биологичното разнообразие и ограничаване на изменението на климата. Откроена бе съществената роля на потребителите, както и значението на икономическите, финансовите и други стимули, които да насърчат гражданите да правят екологосъобразен избор. България посочи, че поставя кръговата икономика като дългосрочен приоритет на политиката си за развитие, чрез реализирането на който ще бъдат осигурени едновременно икономически растеж и по-чиста околна среда.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest