МС одобри изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Министерският съвет одобри постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Промяната в правилника е обусловена от промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗИД на ЗЗЛЗВНП), обн., ДВ, бр. 80 от 2021 г. С тях Бюрото по защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство се преобразува в самостоятелна организационна структура – „Бюро по защита на застрашени лица“ към министъра на правосъдието.

В изпълнение на законовата разпоредба е необходимо да бъде изменен и допълнен подзаконовият нормативен акт – Правилника за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, като се приведе в съответствие със закона с цел безпроблемното функциониране на Бюрото по защита на застрашени лица и изпълнението на специалната защита.

С приемането на акта ще се намали максимално рискът за осъществяване на противоправни посегателства спрямо застрашени лица и пряко свързаните с тях лица, както и ще са налице всички предпоставки за своевременното предприемане на необходимите комплексни мерки за защита и дейностите свързани с тях.

Pin It on Pinterest