България

МС актуализира подзаконова нормативна уредба в областта на управлението на европейските средства

Министерският съвет актуализира наименованието и текста на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ). Това е един от последните подзаконови нормативни актове, които се променят, след като през 2022 г. бяха направени изменения и допълнения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), свързани с разпоредбите му за програмен период 2021-2027 г. През 2022 година беше актуализирано включително и наименованието на Закона и сега той се нарича ЗУСЕФСУ.

С приетата днес актуализация, наредбата е приведена в съответствие с европейското и национално законодателство, приложимо за програмен период 2021- 2027 г. и надградена с опита, натрупан в процеса по определяне на финансови корекции през изминалия програмен период 2014-2020 г.

Наредбата ще се прилага по отношение на програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление, също така по отношение на Програмите за европейско териториално сътрудничество за периода 2021 – 2027 г., в които Република България участва. Действието й е и по отношение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021 – 2027, доколкото е предвидено в Закона за подпомагане на земеделските производители или в акт по неговото прилагане, както и по отношение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, доколкото друго не е предвидено в Регламентите за изпълнението им.

С приемането на измененията и допълненията в наредбата се актуализира подзаконовата нормативна уредба за предприемане на корективни мерки при установени нередности, което ще оптимизира процесите по управление на средствата и ще съдейства за защитата на финансовите интереси на ЕС и донорските програми.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest