България

МОСВ продължава да работи за въвеждането на депозитната система през 2026 г.

Министерство на околната среда и водите работи за въвеждане на депозитната система от отпадъци от опаковки през 2026 г.

Според разчетите на министерството, изпълнените до момента дейности и заложените цели може да се постави начало на депозитна система в страната ни през 2026 г. С това България ще изпълни изискванията на Европейската комисия (ЕК) по отношение на срока и минималните изисквания към системите за обратно приемане на отпадъци от опаковки от напитки.

Изискванията на ЕК, предвидени в проекта на регламент за опаковките, са до 2029 г. да бъде осигурено разделно събиране на най-малко 90% годишно от пластмасовите бутилки и металните съдове за напитки за еднократна употреба. Това изискване може да се постигне именно чрез въвеждането на депозитна система. За да бъде ефективна и работеща, добрите европейски практики показват, че трябват поне две години за осигуряването на цялостна инфраструктура и промени в националното законодателство.

МОСВ работи активно по въвеждането на депозитна система в България в продължение на повече от една година. Сформирана е работна група, в която участват представители на всички заинтересовани страни като Българска стопанска камара, производители на безалкохолни напитки и бира, търговци, организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, Националното сдружение на общините, както и неправителствени организации,  представлявани от сдружение „За Земята“. Работната група провежда редовни срещи като активно се обсъждат както законодателните промени, които ще са необходими за определяне на оператор на депозитната система, така и вида, логистиката и инфраструктурата на самата система.

Работната група прецени, че е необходимо провеждане на допълващо изследване за определяне на логистичните потоци, събиране и анализ на оперативни и технически данни. Изследването ще даде яснота за логистичната и функционалната архитектура на депозитна система за опаковки от напитки в България заедно с последователни стъпки за нейното въвеждане и съответните срокове по изпълнение на необходимите мерки.

За тази цел МОСВ възложи обществена поръчка с предмет „Въвеждане на нов модел за разделно събиране на отпадъци от опаковки в България“. Именно нейното изпълнение ще даде нужната яснота по основни точки, свързани с избор и обосновка за избора на модел на депозитната система. Ще се направи предложение с описание на организацията на депозитната система в страната. Това изследване ще е основа за допълване на законовата рамка, като вече ще е определен и конкретният модел и начин на функциониране на системата.

Срокът за изпълнение на поръчката е три месеца от сключване на договора, т.е. до 08.07.2024 г.  След представянето на резултата от страна на изпълнителя пред работната група, ще се премине и към изготвяне на всички предложения за изменение на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

Всички тези дейности дават основание МОСВ да потвърди вече заявения ангажимент да се постави началото на депозитната система в страната през 2026 г., с което се изпълняват и изискванията на ЕК към системите за обратно приемане на отпадъци от опаковки от напитки.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest