МОСВ предлага нови мерки за биоразнообразието в Плана за възстановяване и устойчивост

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) прави ново предложение за включване на мерки в Националния план за възстановяване и устойчивост на България в частта „Биоразнообразие“.

Целта на предложената инвестиция е да допринесе за Зеления преход на България. Мярката е и в изпълнение на Стратегията за биоразнообразие на ЕС до 2030 г. чрез възстановяване на потенциала на екосистемите за поглъщане на въглерод и способността им да произвеждат по-добри услуги и стоки. Новият проект е  „Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и целите на Европейската зелена сделка“.

МОСВ изпрати това предложение до заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов и до дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет.

„Чрез новото предложение ще се осигури свързаност на мрежата „Натура 2000“ с възстановяване на традиционни ландшафти и създаване на екологични коридори. Ще има възможност за възстановяване на ключови за климата екосистеми като влажни зони, сладководни и речни екосистеми, блата и торфища. Ще се изпълняват също така консервационни и образователни мерки за опазване на местни защитени видове и устойчиво развитие на зоологическите градини“, разясни зам.-министърът на околната среда и водите Емилия Тончева. Заложени са дейности по опазването и съхранението на горските генетични ресурси във връзка с адаптация към климатичните промени, картиране на старите гори в недържавните горски територии, както и  намаляване на негативното влияние на пожарите върху биоразнообразието.

Предложението е разработено от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) в МОСВ съвместно с Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) към МЗХГ и неправителствени организации.

Така окончателните варианти на проектни предложения за включване в Националния план за възстановяване и устойчивост на България, зад които стои МОСВ, са следните:

„Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и целите на Европейската зелена сделка“ – индикативната стойност на проекта е 71,292 млн. лв. с ДДС;

„Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения, базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000“ – индикативна стойност 32 млн. лв. с ДДС;

„Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ – индикативната стойност на проекта е 134,830 млн. лв. с ДДС.

Pin It on Pinterest