България

МОСВ организира съвместна проверка за нерегламентирано къмпингуване върху дюни на морски плаж Крапец-Север

Министърът на околната среда и водите Петър Димитров участва днес в съвместна проверка за нерегламентирано къмпингуване и паркиране на автомобили върху дюни на морски плаж Крапец-Север, организирана по негова инициатива.

В проверката се включиха представители на РИОСВ – Варна, БД „Черноморски район“, Областна администрация –  Добрич, Община Шабла, РУ Шабла към МВР – Добрич и служители от сектор „Престъпления против околната среда“, отдел „Икономическа полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“.

Беше извършен обход на морски плаж Крапец-Север, който попада в две защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ – Защитена зона за опазване на дивите птици BG0002050 „Дуранкулашко езеро” и Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0000154 „Езеро Дуранкулак“.

В хода на проверката на място са установени нарушители, на които от експерти на РИОСВ – Варна са съставени актове за установяване на административни нарушения (АУАН). За неустановените в момента на проверката нарушители ще бъдат изискани справки за собствениците на автомобилите и ще бъдат предприети последващи действия съгласно екологичното законодателство.

От служителите на РУ Шабла към МВР – Добрич са съставени предупредителни протоколи на нерегламентирано паркираните каравани, според които нарушителите разполагат с 24 часа да премахнат превозното средство. Служителите на РУ Шабла получиха съдействие от командирован в България представител на румънската полиция.

Институциите ще продължат да извършват регулярни проверки за спазване на забраните, въведени със заповедите за обявяване на защитените зони, и по-конкретно за увреждане и унищожаване на естествената растителност в крайбрежната плажна ивица и в дюни извън активната плажна площ.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest