ММС представи резултатите от проект „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“

Заместник-министърът на младежта и спорта Николай Павлов участва в пресконференция на ММС, на която бяха представени резултатите от извършените до момента дейности по проект „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 


    В рамките на проекта е изготв ен анализ на съществуващия механизъм за планиране, мониторинг и отчитане на мерките и програмите в изпълнение на младежките политики, като са разработени и методология и система за планиране, мониторинг и отчитане на същите. Представителите на обединение „Младежки политики и стратегии“, Снежана Костадинова и Илина Конакчиева, запознаха присъстващите с двете реализирани от тях дейности и представиха резултатите от тях. 
    Сред целите на извършените дейности е да се идентифицират процесите при разработване на политиките за младежта и съществуващата към момента оперативна институционална координация (планиране, мониторинг и отчитане на мерките и програмите), както и да се изведат пропуските и затрудненията в процеса на разработване на политиките за младежта, събиране и обработване на информация, свързана с мерките и политиките, насочени към младите хора, както и идентифициране на етапите, в които най-често се допускат грешки и/или съществуват предпоставки за допускане на такива. 
    Предстои провеждане на специализирани обучения за работа с методологията и системата, разработени по Проекта, за служителите в институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд, имащи отношение към изпълнението на младежките политики. 
    На пресконференцията присъстваха младежки организации и други заинтересовани страни. Събитието завърши с дискусия.

Pin It on Pinterest