МК обявява конкурсна сесия финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства

Темите са три, а срокът за подаване на документи е 5 май включително

   Министерството на културатана основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 5, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на културата чл. 3, ал. 4 от Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-216/28.03.2018 г., изменена със Заповед №РД09-1041/10.11.2020 г., обявява сесия по следните теми:

ТЕМА 1: ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В МУЗЕИТЕ И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ГАЛЕРИИ

Обща сума за финансиране на проекти – 150 000 лв.
Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 15 000 лв.
Срок за подаване на заявления – един месец от датата на публикуване на обявата. На основание Заповед № РД09-316/31.03.2021 г. на министъра на културата, срокът за подаване на заявления е един месец от датата на публикуване на обявата, чийто последен ден е неприсъствен, поради което на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен ден – 05.05.2021 г.

Срок за начало на дейностите по проекта – 01.07.2021 г.
Краен срок за реализиране на дейностите по проекта – 20.11.2021 г.
Краен срок за отчитане на дейностите по проекта – 30.11.2021 г.

Финансирането се отпуска 100% авансово и не се изисква съфинансиране.
Допустимо е подаването на не повече от един проект от всеки от кандидатите само по една от обявените теми.
Допустимо е изпращането на актуализирани проекти, които са подавани по предходни сесии, но не са получили финансиране.

Дейности за финансиране:
·       дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.);
·       консервационно-реставрационни дейности на движими културни ценности, закупуване на материали за нуждите на консервационно-реставрационните лаборатории на музеите/художествените галерии;
·       дейности по дигитализация на движими културни ценности от фонда на музеите/художествените галерии (заснемане, попълване на мета данни, съхранение на електронен носител, онлайн представяне на интернет страницата);
·       материали за фондохранилища: измерители за температура и влажност, влагоуловители, овлажнители,  кутии за съхраняване на архивни материали, специализирани класьори, оборудване за съхранение на движими културни ценности, опаковки за транспортиране на културни ценности и др.;
·       предпечат и печат на актуализирана музейна документация, свързана с научната работа и регистрацията на движимите културни ценности в музеите и художествените галерии – съгласно Наредба №Н-6/11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове (загл. изм. и доп.  ДВ бр. 87/2020 г.).
Не се финансират:
–                  строително-ремонтни дейности;
–                  административни разходи и разходи за възнаграждения на служители на кандидатстващата организация;
–                  разходи за закупуването на дълготрайни материални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;
–                  режийни разноски и представителни разходи;
–                  дейности, за които са извършени разходи преди началото на проекта.


ТЕМА 2: ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В МУЗЕИТЕ И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ГАЛЕРИИ

Обща сума за финансиране на проекти – 200 000 лв.
Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 20 000 лв.
Срок за подаване на заявления – един месец от датата на публикуване на обявата. На основание Заповед № РД09-316/31.03.2021 г. на министъра на културата, срокът за подаване на заявления е един месец от датата на публикуване на обявата, чийто последен ден е неприсъствен, поради което на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен ден – 05.05.2021 г.

Срок за начало на дейностите по проекта – 01.07.2021 г.
Краен срок за реализиране на дейностите по проекта – 20.11.2021 г.
Краен срок за отчитане на дейностите по проекта – 30.11.2021 г.

Финансирането се отпуска 100% авансово и не се изисква съфинансиране.
Допустимо е подаването на не повече от един проект от всеки от кандидатите само по една от обявените теми.
Допустимо е изпращането на актуализирани проекти, които са подавани по предходни сесии, но не са получили финансиране.

Дейности за финансиране:
·       дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.);
·       създаване на образователни програми и изложби, включително и такива, които са достъпни в дигитална среда (материали; съдържание; образователни издания; игри за деца; приспособления или приложения; онлайн достъпни издания, видеоклипове до 3 мин., работилници/workshops/, уроци или лекции);
·       за постоянни и временни експозиции: актуализиране на текстове, графични материали, изображения и анотации, етикети, превод на текстове, фотоси, карти, изработване на банери, постери, рекламни материали и др.;
·       помощни материали, осигуряващи достъп до експозицията на хора с увреждания (лупи, брайлов надпис на анотационни текстове, аудиогидове, тактилни карти и изображения, мобилни приложения, макети, видеофилми за експозиция, разположена в недостъпна среда и др.);
·       дизайн на експозиционни пространства;
·       изложби, представящи движими културни ценности;
·       каталози и други печатни издания на музеи/художествени галерии, свързани с представянето на движимите културни ценности;
·       закупуване или изработка на музеен реквизит за постоянни експозиции; специализирано осветление за експозицията, постаменти, витрини, подвижни паравани, пана, рамки, поставки, и системи за окачване на експонати и др.; манекени, подходящи за музейна експозиция;
·       дизайн и изработка на музейни сувенири (с уточнени авторски права).

Не се финансират:
–                  строително-ремонтни дейности;
–                  административни разходи и разходи за възнаграждения на служители на кандидатстващата организация;
–                  разходи за закупуването на дълготрайни материални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;
–                  режийни разноски и представителни разходи;
–                  фотодокументални изложби.
–                  дейности, за които са извършени разходи преди началото на проекта.

ТЕМА 3: СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МУЗЕИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ В ОБЛАСТТА НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА

Обща сума за финансиране на проекти – 100 000 лв.
Максимална сума, която може да бъде поискана за финансиране от МК – 10 000 лв.
Срок за подаване на заявления – един месец от датата на публикуване на обявата. На основание Заповед № РД09-316/31.03.2021 г. на министъра на културата, срокът за подаване на заявления е един месец от датата на публикуване на обявата, чийто последен ден е неприсъствен, поради което на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен ден – 05.05.2021 г.

Срок за начало на дейностите по проекта – 01.07.2021 г.
Краен срок за реализиране на дейностите по проекта – 20.11.2021 г.
Краен срок за отчитане на дейностите по проекта – 30.11.2021 г.

Финансирането се отпуска 100% авансово и не се изисква съфинансиране.
Допустимо е подаването на не повече от един проект от всеки от кандидатите само по една от обявените теми.
Допустимо е изпращането на актуализирани проекти, които са подавани по предходни сесии, но не са получили финансиране.

Дейности за финансиране:
·       дейности, които са пряко свързани с изпълнението на проекта (вкл. наем на техника и оборудване, разходи за материали и външни услуги, командировъчни разходи, възнаграждения и осигуровки по договор на привлечени външни изпълнители и др.);
·       научни конфернции, свързани с годишнини на музеи или значими събития от българската история – при спазване на въведените противоепидемични мерки;
·       регулярни събития (биеналета, триеналета, прегледи и др.) с утвърден статут, организирани от музеи и художествени галерии;
·       печатни издания, свързани с научно-изследователската работа на музеите и художествените галерии;

Не се финансират:
–                  строително-ремонтни дейности;
–                  административни разходи и разходи за възнаграждения на служители на кандидатстващата организация;
–                  разходи за закупуването на дълготрайни материални активи с единична стойност равни или над 1000 лева без ДДС, а за компютърна техника и периферия – равни или над 500 лева без ДДС;
–                  режийни разноски и представителни разходи;
–                  фотодокументални изложби.
–                  дейности, за които са извършени разходи преди началото на проекта.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.
Правилата за условията и реда за провеждане на сесия и формулярите за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Министерството – www.mc.government.bg, в раздел Дирекции по изкуство и култура/Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства/Процедури за финансова подкрепа/Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства.
Проектите се подават в деловодството на Министерство на културата от представител на заявителя или чрез лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.

Допълнителна информация се предоставя само по процедурата за кандидатстване на следните телефони – 02/94 00 937 – Юлияна Градинарска; 02/94 00 885 – Катрина Колева.

   С Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, както и формулярите, можете да се запознаете тук.

Pin It on Pinterest